තාපය | Thermal Physics | වීඩියෝ 24ක් ඇතුලත්

ඔබ තවමත් මෙම වීඩියෝව මිලදී ගෙන නැත.