දෝලන හා තරංග | Oscillations and Waves | වීඩියෝ 5ක් ඇතුලත්

ඔබ තවමත් මෙම වීඩියෝව මිලදී ගෙන නැත.