මේ දිනවල Payhere සේවාවේ යම් ගැටලුකාරී තත්වයන් මතුවී ඇති නිසාවෙන් ඔබ විසින් සිදු කරනු ලබන online payment වලදී මතුවන ඕනෑම ගැටලුවක් 077 22 54 518 අංකයට WhatsApp මඟින් දැනුම් දෙන්න.

වෙබ් අඩවිය මගින් පාඩම් සදහා සම්බන්ධ වන බාහිර සිසුන් සදහා දැන් online පන්ති සදහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ඇත.

වැඩි විස්තර සදහා 077 22 54 518 අංකයට Whatsapp කරන්න