කාබනික සංයෝග වල රසයනික ස්වභාවය හා කෘත්‍යය part ii A