2021

ගුරු අත්පොත 12

ගුරු අත්පොත 13

ජීව විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශය

සම්පත් පොත 12 වසර

සම්පත් පොත සත්වයා ii කොටස

Biology Master Programme (Part I)

Biology Master Programme (Part II)