බන්ධන හා ව්‍යුහය – 2 ඒකකය – සම්ප්‍රයුක්ත ආචරණය – General Chemistry with Chamal Iddagodage.